Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

 

     Administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Firma Handlowa Drajewicz z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy ul. Boya-Żeleńskiego 3  zwana dalej Administratorem lub F.H. Drajewicz.

     Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

     Dane oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

   Kiedy przetwarzamy dane?

     Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

     Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas negocjacji, konsultacji, podpisywania lub realizowania umowy/zlecenia, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

   Jakie Dane przetwarzamy?

     Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

     W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

     Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

   Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych?

     W związku z relacjami biznesowymi przetwarzamy Dane w następujących celach:

– nawiązania współpracy,

– zawarcia i wykonywania umowy / zlecenia,

– rozliczenia umów / zleceń,

– udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,

– realizacja procesu reklamacji,

– obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

     Podstawę przetwarzania danych osobowych przez F.H. Drajewicz stanowi zgodnie z RODO:

– art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

– art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– art. 6 ust. 1. lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy bądź do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. Odmowa podania danych uniemożliwi nam utrzymywanie relacji handlowych, a także może skutkować odmową realizacji zamówienia, umowy / zlecenia.

   Jak długo będą przetwarzane Dane?

     Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

     Dane osób, które skontaktowały się z F.H. Drajewicz będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   Kto jest odbiorcą Danych?

     Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom, generalnym wykonawcom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom (odbiorcy / dostawcy) wspierającym nas w realizacji umów / zleceń.

   Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

     Przepisy RODO uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

– udzielenia informacji o przetwarzaniu danych,

– wydania kopii przetwarzania danych,

– niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,

– uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

– niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,

– przeniesienia danych do innego administratora (o ile będzie to technicznie możliwe),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     Zawsze przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     Kontakt :

 

     Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wiadomość e-mail na adres: info@drajewicz.rzeszow.pl lub telefonicznie: +48 17 854 78 98.